سایز صفحه: : 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:200*200 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو: 420 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه:90 درجه چپ / 90 درجه راست
قدرت نگهداری: 35
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 200*200 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 420 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adjustment Angle: Left 90˚ /Right 90˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.